Założyciel | Redaktor naczelny Pasjonat motoryzacji i marketingu - wielu mówi, że urodził się z benzyną we krwi, lecz lekarze wciąż mają wątpliwości jak to możliwe.

W lipcu 2020 roku nastąpił przełom w regulacjach dotyczących transportu drogowego w Unii Europejskiej, w postaci zatwierdzenia i opublikowania tzw. Pakietu Mobilności. Ten zbiór propozycji przepisów wywarł ogromny wpływ na przemysł transportowy w regionie. W dniu 8 lipca 2020 roku dokonano kluczowego głosowania nad tymi zmianami, a już 31 lipca przepisy stały się oficjalnie dostępne. W rezultacie, już niecały miesiąc później, od 20 sierpnia ubiegłego roku, zaczęły obowiązywać pierwsze nowe regulacje dotyczące czasu pracy i odpoczynku kierowców na terenie całej UE. Jednak to nie koniec zmian – planowane wprowadzenie kolejnych przepisów odzwierciedla ambitny kalendarz reform.

Szerokie zmiany, które są efektem Pakietu Mobilności, wpłyną na branżę przewozową, a szczególnie na 35 tysięcy międzynarodowych przewoźników. Te rewolucyjne zmiany mają zacząć obowiązywać od lutego 2022 roku. W kontekście tych zmian, wielu przedsiębiorców zastanawia się, w jaki sposób nowe regulacje wpłyną na ich działalność. Kluczowe jest zrozumienie, czym dokładnie są te ustalenia w ramach Pakietu Mobilności oraz jakie konsekwencje niosą dla funkcjonowania różnych firm w sektorze transportowym. W dalszej części artykułu przyjrzymy się bliżej tym regulacjom i omówimy, jakie mogą one mieć implikacje dla przedsiębiorców w tej branży.

Regulacje Pakietu Mobilności: nowy kierunek dla transportu

Wprowadzenie Pakietu Mobilności oznacza istotne zmiany w ramach przepisów regulujących transport drogowy na obszarze Unii Europejskiej. Pakiet ten stanowi zestaw reform mających na celu uregulowanie kluczowych aspektów działalności firm transportowych. Trzy główne obszary poddane rewizji obejmują:

  • Czas jazdy i odpoczynku oraz tachografy: Nowe regulacje dotyczące czasu jazdy i odpoczynku kierowców, jak również związane z nimi tachografy, wprowadzają bardziej precyzyjne wytyczne dla bezpieczeństwa na drogach i dobrostanu kierowców.
  • Delegowanie kierowców: Przepisy w zakresie delegowania kierowców uzyskują nową perspektywę, skupiając się na ochronie praw pracowników i zapewnieniu uczciwej konkurencji na rynku.
  • Dostęp do rynku: Pakiet wprowadza zmiany mające na celu równy dostęp do rynku dla firm transportowych, eliminując bariery i nadmierną biurokrację.

Przyjęte zmiany w minionym roku stanowią początek dynamicznego okresu w zakresie przepisów transportowych. To jednak tylko preludium do dalszych kroków, ponieważ w ciągu najbliższych miesięcy możemy spodziewać się publikacji kolejnych regulacji. Te obejmą zarówno aspekty techniczne, jak tachografy, jak i istotne ustawy oraz rozporządzenia wdrażające dyrektywy dotyczące delegowania pracowników. Ponadto, zmiany te wpłyną na taryfikatory w poszczególnych krajach oraz mogą prowadzić do rewizji polskiej ustawy o czasie pracy kierowców, w tym aspekty związane z wynagrodzeniem i systemami wymiany informacji między inspekcjami. Nowe rozwiązania wprowadzane w ramach Pakietu Mobilności mają kluczowe znaczenie dla branży transportowej i jej przyszłego kształtu.

Pakiet Mobilności - rewolucja w transporcie drogowym

Pakiet Mobilności 2022: nowe zasady wyliczania wynagrodzenia

Od 2 lutego 2022 roku, w związku z wejściem w życie Pakietu Mobilności 2022, kierowcy zajmujący się przewozami cross-trade oraz kabotażowymi staną przed nowymi regulacjami dotyczącymi dyrektywy o delegowaniu pracowników. To oznacza, że zostaną oni objęci kompleksową strukturą przepisów, w tym zagranicznymi umowami zbiorowymi oraz wszelkimi dodatkami z nimi związanymi.

Obecne przepisy Kodeksu pracy oraz regulacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej nie dostarczają jasnych wytycznych co do tego, które składniki wynagrodzenia za podróże służbowe są faktycznymi zwrotami poniesionych wydatków. W praktyce oznacza to, że wszystkie te należności będą traktowane jako zwroty rzeczywistych wydatków.

Wprowadzenie Pakietu Mobilności 2022 skutkuje tym, że po 2 lutego, polscy przedsiębiorcy zobowiązani będą do wypłacania kierowcom diet oraz ryczałtów za noclegi. Jednak te składniki nie będą mogły być uznane za część zagranicznego wynagrodzenia. Dodatkowo, dodatek wyrównawczy, różnicujący wynagrodzenie polskie i zagraniczne, będzie musiał być wypłacony. To mimo że koszty utrzymania pracowników wzrosną, wynagrodzenie za pracę delegowaną znacznie wzrośnie, równając się płacom kierowców z państw przyjmujących. To fundamentalne zmiany, które znacząco wpłyną na sposób wyliczania wynagrodzeń w branży transportowej.

Po więcej informacji zapraszamy tutaj: https://www.ocrk.pl/pakiet-mobilnosci-2022/.

Pakiet Mobilności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *